Skip to content

Privacyreglement Running Movements

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, registreren wij uw persoonlijke en/of medische gegevens. De bescherming van uw gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de AVG staan regels beschreven ten aanzien van uw privacy als klant. Hieronder vallen onder andere het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de klantgegevens en het inzagerecht van de klant. Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/welke-informatie-moeten-organisaties-u-geven-onder-de-avg

Wij zullen niet meer gegevens van u opslaan of bewaren, dan die voor onze werkzaamheden noodzakelijk zijn en/of waartoe wij wettelijk verplicht zijn, te weten;

 • Personalia (naam, geboortedatum/BSN/adres/telefoonnummer/e-mailadres) t.b.v. identificatie, dossier koppeling en eventuele facturatie;

Zonder uw toestemming zullen wij geen gegevens of informatie van u verstrekken of verkopen aan derden. 

Wanneer u bezwaar heeft tegen bovenstaande, kunt u uw bezwaren kenbaar maken tijdens uw eerste afspraak bij de clubmanager.

Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de AVG wordt omgegaan, kunt u zich wenden tot de clubmanager.

Privacyverklaring

Running Movements staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met je communiceren over het gebruik van je persoonsgegevens. Running Movements verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving.

 

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Dit privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Running Movements persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website
 • Leden van Running Movements
 • Ontvangers van Running Movements nieuwsbrieven en andere mailings
 • Potentiële klanten van Running Movements
 • Personen die betrokken zijn bij een procedure of transactie waarbij Running Movements als belanghebbende optreedt
 • Derden die met Running Movements communiceren
 • Medewerkers van Running Movements
 • Alumni & stagiaires

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Running Movements?

Running Movements verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door jou aan Running Movements verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de registratie van je lidmaatschap
 • Persoonsgegevens die je aan Running Movements verstrekt in het kader van events, lessen, trainingen of ingeschreven nieuwsbrieven

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande jouw bezoek aan onze website
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee je onze website hebt bezocht, bijvoorbeeld jouw IP adres
 • Jouw surfgedrag en interesses

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms
 • Overige op je betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het uitvoeren en onderhouden van je lidmaatschap

 

WAAROM VERWERKT Running MOVEMENTS JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Running Movements gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

 • Het uitvoeren van de overeenkomst 
 • Het onderhouden van contact en met je communiceren
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor je interessant kunnen zijn
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van onze medewerkers betrekking hebbende op de Arbeidswet en onze loonadministratie

 

DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

Running Movements neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Running Movements toegang hebben tot jouw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Running Movements hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij je via info@runningmovements.nl contact op te nemen met ons.

 

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

In bepaalde gevallen kan het voor Running Movements noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals fitnessprogramma’s en dergelijke
 • Derden, zoals toezichthouders, deurwaarders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden

Doorgifte van jouw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Running Movements is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Running Movements en dus op verzoek en conform instructie van Running Movements handelt, sluit Running Movements met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

 

GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Running Movements jouw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Running Movements er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

 

GRONDSLAGEN

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Running Movements baseert Running Movements zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij jouw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer je geen lid bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Running Movements, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van Running Movements. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

 

BEWAARTERMIJNEN

Running Movements bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang Running Movements dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

 

JOUW RECHTEN

Je kunt Running Movements verzoeken je gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heb je het recht om de gegevens die wij van je in ons bezit hebben op te vragen. Wil je van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen meer ontvangen? Je kunt je op elk moment uitschrijven via info@runningmovements.nl.

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Running Movements zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Chat openen
1
Hulp nodig?
Hallo waarbij kan ik je helpen?